Partneři
Kotva

Školní rok 2019/2020 je plný novinek!

Vloženo: 1.9.2019 | Autor: Jana Brettlová

Do nového školního roku 2019/2020 vykročila Základní škola Skalná, příspěvková organizace, s novým vzdělávacím programem plným změn.


Školní vzdělávací program platný od 1. září 2019 posílil významně týdenní dotaci vyučovacích hodin matematiky. Navíc od 7. do 9. ročníku nově vyučují matematiku v jedné třídě dva učitelé, kteří si mohou žáky dělit na dvě skupiny. Jedná se o takzvanou tandemovou výuku.


Tandemová výuka byla nově zavedena i ve výuce anglického jazyka a to od 6. do 9. ročníku.

 

Učitelé mají tak ve skupinové výuce méně žáků, je více času na procvičování učiva a nadaní žáci mají příležitost rozšiřovat své vědomosti podle individuálních možností.


Dále nový školní vzdělávací program přinesl sloučení hudební a výtvarné výchovy do vyučovacího předmětu Umění a kultura. Obsah tohoto předmětu se tak rozšířil o dramatickou výchovu, estetickou výchovu, žáci by měli být více vedeni k lásce k umění a k citovým prožitkům, které umění přináší.


Ve 4. a 5. ročníku došlo ke sloučení vlastivědy a přírodovědy v nový vyučovací předmět Člověk a jeho svět, jehož obsah by měl pomoci žákovi orientovat se v čase, v přírodních zákonitostech, v bližším i vzdálenějším okolí, hledat své místo ve společnosti. Důraz je kladen na ekologickou výchovu a první poznatky žáků v globálním pojetí světa.


Nově v tomto školním roce byla zahájena výuka německého jazyka už od 7. ročníku, nikoli od 8. ročníku jako dosud. Celková hodinová dotace výuky německého jazyka na 2. stupni byla tak navýšena o dvě hodiny týdně, právě v 7. ročníku.


Nový školní vzdělávací program se zaměřil také na posílení vyučovacích hodin předmětu Informační a komunikační technologie, který je nově vyučován od 5. - 9. ročníku vždy jednu hodinu týdně.


Za zmínku jistě stojí i nový předmět Výchova ke zdraví, který v jedné hodině týdně v 6. a 7. ročníku nejen posílí znalosti žáků v oblasti zdravého životního stylu, ale budou se v něm realizovat i takové aktivity jako jsou relaxační cvičení, jóga nebo příprava zdravých pokrmů.


Všechny uvedené změny jsou výsledkem zkušeností pedagogického sboru. Dále se opírají o nové vývojové trendy ve školství. Měly by nejen oživit výuku v základní škole, ale především přinést žákům pevné kvalitní poznatky a prožitky, které budou mít pro ně smysl při dalším studiu a v jejich životě vůbec.