Základní škola Skalná, okres Cheb

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva

 

o činnosti školy

za školní rok 2009/2010

 

 

 

 

 

 

 Předkládá: PaedDr. Stanislav Hercig, CSc., ředitel školy               

                                                                                                                


OBSAH

1      Základní údaje o škole. 3

1.1       Škola. 3

1.2       Zřizovatel 3

1.3 Součásti školy. 3

1.4       Základní údaje o součástech školy. 3

1.5       Materiálně-technické podmínky školy. 4

1.6       Údaje o školské radě. 8

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy. 9

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 9

2.2 Vzdělávací programy. 9

3 Přehled pracovníků školy. 10

3.1 Základní údaje o pracovnících školy. 10

3.2       Údaje o pedagogických pracovnících. 10

3.3       Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce. 10

3.4       Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby. 11

3.5       Údaje o nepedagogických pracovnících. 11

4      Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 12

4.1       Zápis k povinné školní docházce. 12

4.2       Výsledky přijímacího řízení 12

5      Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 13

5.1       Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku. 13

5.2 Údaje o zameškaných hodinách: 13

5.3 Údaje o integrovaných žácích a žácích se znevýhodněním: 13

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu. 14

5.5 Výchovně-vzdělávací proces ve školní družině. 17

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy. 18

7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 19

7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů. 19

7.2 Údaje o významných aktivitách nad rámec standardní výuky. 19

7.3 Účast žáků školy v soutěžích. 20

8      Školní projekty. 21

9      Grantové projekty. 22

10        Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 22

11        Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Státním zdravotním dozorem.. 22

12        Jiné kontroly externích orgánů. 22

13        Základní údaje o hospodaření školy. 23

 

1      Základní údaje o škole

1.1         Škola

 

název školy

Základní škola Skalná, okres Cheb

adresa školy

Sportovní 260, 351 34 Skalná

právní forma

příspěvková organizace

IČO

75006561

REDIZO

600066452

IZO

102052239

vedení školy

ředitel:                        PaedDr. Stanislav Hercig, CSc.

zástupce ředitele:        Mgr. Irena Heczková

kontakt

tel.:                  +420 354 594 936

fax:                  není

e-mail:            zsskalna@volny.cz

www:              www.zsskalna.cz

 

1.2         Zřizovatel

 

název zřizovatele

Město Skalná

adresa zřizovatele

Sportovní 9, 351 34 Skalná

kontakt

tel.: 354594920

fax: 354594975

e-mail: tajemnik@skalna.cz

 

1.3      Součásti školy

 

 

 

kapacita

Základní škola

270 žáků

Školní družina

  50 žáků

Školní jídelna ZŠ

200 strávníků

 

1.4         Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

5

97

19,4

19,4

2. stupeň ZŠ

4

63

15,75

10,5

Celkem ZŠ

9

160

17,78

32

Školní družina

2

43

21,5

21,5

Školní jídelna ZŠ

x

121

x

x

 

1.5         Materiálně-technické podmínky školy

1.5.1 Objekty

1.5.1.1 Budova 1. stupně („CHANOS“)

Přízemní montovaná dřevostavba propojená krytými průchody s hlavní budovou

Učebny

4

Malá sborovna

1

Aula

1

Malý sklad

3

Sociální zařízení – žáci

2

Sociální zařízení – učitelé

1

Šatny

4 boxy

Plynová kotelna

1

Stav objektu

Odpovídá době užívání – od roku 1984 – a době životnosti, která končí v roce 2015. Objekt v podstatě dožívá a na celkovou rekonstrukci nejsou zřizovatelem prostředky plánovány. Jsou řešeny jen závady a havárie, na obnovu interiérů se prostředků nedostává. Jestliže se situace nezmění, je jen otázkou času, kdy se objekt stane nezpůsobilý k užívání.

Celková rekonstrukce musí zahrnovat obnovu vnějšího pláště budovy včetně oken s odpovídajícími tepelně izolačními parametry, rekonstrukci střešního pláště a obnovu interiérů. Odhadované náklady jsou 20 mil Kč.

Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1. oprava průběžných závad plynového vytápění, rozvodů vody a odpadů,

2. drobné opravy elektroinstalace,

3. opravy zatékání ze střešního pláště,

4. jednotlivé opravy poškozených skleněných výplní oken a dveří,

5. instalace interaktivní tabule do učebny 4. ročníku.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1. postupná výměna tabulí,

2. termínované kontroly technických zařízení a bezpečnostních prvků,

3. postupná celková rekonstrukce.

1.5.1.2 Budova 2. stupně („Hlavní budova“)

Učebny běžné

5

Specializované učebny

1 jazyková

1 fyzika a chemie

1 počítačová

1 učebna výtvarné výchovy a pracovních činností

Stav objektu

Odpovídá stáří budovy a rozsahu dosavadních rekonstrukcí a údržby. Havarijnímu stavu se blíží plynová kotelna (od samotné přestavby uhelné kotelny na plynovou je problematická). Nutná je rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení (probíhá po částech) a následná obnova štukových omítek s výmalbou. Degradace omítek již dostoupila do takové úrovně, že nelze obnovovat malířské nátěry (opadávají)! V následujícím roce bude třeba pokračovat v rekonstrukci osvětlení učeben ve 2. patře (výjimka je do roku 2010 ale prostředky dostačují pouze na dokončení rekonstrukce osvětlení v 1. patře) a dokončit datové rozvody školní sítě (odklad ze stávajícího roku z důvodu úspor). V horizontu 10 let je třeba počítat s dalšími rekonstrukcemi, které by mimo jiné rozšířily užitné prostory a umožnily obnovit specializovanou učebnu výtvarné výchovy a rozšířit žákovské šatny. Je třeba počítat s nákladem až 40 mil Kč. plocení hlavní budovy je z čelní strany vyřešeno živým plotem, rekonstrukci však je třeba dokončit do ulice Za Školou.

 

Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1. termínované revize elektrozařízení, plynu a TSN, hasicích přístrojů a zařízení, prvků BOZP,

2. následné opravy a údržba elektrických zařízení,

3. následné opravy a údržba plynových  zařízení,

4. opravy okapových svodů a opravy střešní krytiny.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1. kompletní rekonstrukce plynové kotelny,

2.rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, instalace datových kabelů,

3. obnova omítky a výmalby,

4. rekonstrukce umývárny a WC personálu v přízemí,

5. rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie,

6.rekonstrukce rozvodů ústředního topení vč. radiátorů,

7. výměna starých rozvodů pitné a užitkové vody,

8. rekonstrukce odpadů – kanalizace,

9. opatření k omezení vzlínání vlhkosti (drenáž základového zdiva, rekonstrukce vpustí a odvádění dešťové vody či jiné  dle odborného posouzení a projektu),

10. obnova krytiny střechy,

11.rekonstrukce šaten,

12.rekonstrukce dlažeb na chodbách,

13. rekonstrukce schodových stupňů,

14. rekonstrukce podlah (zpevnění konstrukcí) v 1. patře,

15. zateplení stropu v počítačové učebně a v učebně pracovní a výtvarné výchovy,

16. výměna dveří vstupu a zádveří,

17. rekonstrukce oplocení, živý plot

18. rekonstrukce zpevněných ploch před budovou,

19. opatření vyplývající z energetického auditu,

20. termínované kontroly technických zařízení a bezpečnostních prvků.

1.5.1.3          Budova školní jídelny a družiny

Tvoří jeden objekt využívaný školou a praktickým lékařem, inženýrské sítě jsou oddělené, vyjma vody. Prostory užívané školou zahrnují školní kuchyň se zázemím, jídelnu, cvičnou kuchyňku, 4 učebny školní družiny se zázemím, bez kabinetu vedoucí vychovatelky.

Stav objektu

Odpovídá stáří budovy a rozsahu dosavadních rekonstrukcí a údržby, která byla a je z velké části odkládána. Žalostná je podoba cvičné kuchyňky, která je vybavená asi čtyřicet  let starými vysloužilými kuchyňskými linkami. Hygienickými kontrolami je opakovaně  označován jako závadný stav žákovských sociálních zařízení. Stále je nezateplená část budovy - přístavba, objevují se problémy se střešní krytinou přístavby. Zřizovatelem nejsou prostředky na rekonstrukce plánovány, dá se však odhadovat potřeba 10 - 20 mil. Kč v horizontu pěti až deseti let.

Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1. výmalby kuchyně a jídelny,

2.  svépomocně zhotovené nátěry dveří, nábytku a interiéru,

3.drobné opravy rozvodů topení, vody a odpadů,

4. drobné opravy elektroinstalační.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1. rekonstrukce dlažby na chodbách,

2. výměna nábytku v jídelně,

3. rekonstrukce cvičné kuchyňky,

4. rekonstrukce rozvodů ústředního topení vč. radiátorů,

5. výměna starých rozvodů pitné a užitkové vody ,

6. rekonstrukce sociálních zařízení,

7. rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení,

8. zpevnění stropů v části nad školní kuchyní,

9. další opatření k zajištění statiky objektu dle odborného posouzení a projektu,

10. zateplení budovy včetně omítek,

11. rekonstrukce střechy nad školní kuchyní a jídelnou,

12. termínované kontroly technických zařízení a bezpečnostních prvků.

1.5.1.4 Školní pozemek – zahrada

Zahrnuje plochu určenou k pěstebním a jiným činnostem žáků školy a přízemní zděný objekt skleníku, skladu a žákovských šaten bez sociálních zařízení.

Stav objektu

Zahrada je stále ve stadiu změn dispozic jednotlivých účelových ploch, směřuje ke zmenšení pěstební plochy a oddělení části pro veřejné hřiště dětí mladšího školního věku.

Zděný objekt vykazuje potřebu důkladnější údržby, plně je třeba obnovit oplocení.

Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1.drobné závady objektů a oplocení - opravy

Větší práce nebyly prováděny, protože se očekává generální přestavba celého areálu.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1. prořezávka stromů, zejména u zděného objektu

2. výměna střešního pláště skladu – šaten

3. vybudování sociálních zařízení včetně vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace

4. rekonstrukce oplocení, oddělení pěstební plochy a „hřiště“

5. úprava povrchu „hřiště“ pro pohybové aktivity,

6. vybavení „hřiště“ certifikovaným zařízením (nářadím) pro pohybové hry.

1.5.1.5 Školní hřiště

Prostor označovaný a používaný jako školní hřiště nemá status oficiálního sportoviště a není ve správě školy.  Tento prostor udržuje a škole bezplatně zapůjčuje pro výuku obec. Proto uvádíme i tento objekt ve zprávě.

Stav objektu

Tento prostor a režim jeho provozu neodpovídá současným potřebám školní výuky a činnosti školní družiny. Nevyhovující je zejména:

1. zvlněný asfaltový povrch hřiště,

2. doskočiště pro skok daleký s  propadlým odrazištěm,

3. oplocení hřiště,

4. rozpadávající se betonové stupně v zápolí hřiště („hlediště“),

5. tyče pro upevnění volejbalové sítě,

Zcela schází prostor pro skok vysoký, vrh a hod, schází objekt pro skladování náčiní.

Zcela volný provoz v době mimo výuku má mnohdy za následek nadměrné znečišťování prostoru, případně ničení stávajícího zařízení. Proto by byl vhodný provoz s dohledem, spojený se službou zapůjčování sportovního náčiní.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1.Odstranění poškozeného a neudržovaného oplocení – nebezpečí úrazu!

Trvá požadavek na celkovou rekonstrukci a rozšíření hřiště do prostrou nyní nevyužité zatravněné plochy.  Výsledkem rekonstrukce by mělo být vybavené hřiště a zajištění jeho provozu v souladu se soudobými trendy.

1.5.1.6 Sportovní hala

Je ve správě obce, která ji škole bezplatně zapůjčuje pro výuku.

Stav a vybavení objektu

Celkově je objekt ve stavu, který je pro výuku školní tělesné výuky přijatelný. Bohužel za celou dobu existence nebyla hala pro školní tělesnou výchovu vybavena, sortiment a množství nářadí je pro školní tělesnou výchovu omezující. Schází i vhodně umístěné koše na basketbal. Nedisponuje ani dostatečným prostorem pro uskladnění nářadí, příprava a úklid nářadí jsou  proto zdlouhavé a někdy i rizikové.

Tradiční, nejen český problém, je otázka hygieny a pohybových aktivit – se sprchováním po výuce tělesné výchovy se nepočítá ani v časovém plánu výuky, ani ve službách sportovní haly.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

Je z pohledu školy odpovídajícím způsobem řešena vedoucím sportovní haly. Je žádoucí rozšířit servisní prostory (nářaďovna, kabinety), dovybavit halu nářadím.

1.5.2. Mobiliář a pomůcky

Žákovský nábytek

Je zčásti inovován, zčásti udržován v použitelném stavu svépomocí (nátěry desek lavic a opravy drobných poškození). Proběhla částečná obměna lavic, z důvodu omezeného rozpočtu však úplná výměna žákovského nábytku nebude dokončena dříve než v roce 2011. Obdobně  jsme z důvodu nedostatku prostředků nuceni dále udržovat v použitelném stavu dosloužilý nábytek ve školní jídelně a družině.

Nábytek sboroven, kabinetů a kanceláří

Je taktéž dosloužilý. Postupná obměna byla před dvěma roky přerušena taktéž pro nedostatek finančních prostředků.

Vybavení učebními pomůckami

Jsou využívány starší pomůcky, nové jsou pořizovány jen v nejnutnějších případech. Při nákupech je zvažována cena, didaktická hodnota a míra využití nakupované pomůcky. Dostupnost nových pomůcek je vzhledem k financování stále menší. Pouze díky grantovému projektu jsme mohli získat dvě interaktivní tabule.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Je dosud na přijatelné úrovni. Při přecházení na školní vzdělávací program a při požadavku na samostatnou práci s informačními zdroji se stává nedostačující – stávající zdroje neumožňují doplňování o potřebné tituly v dostatečném množství. Doplňování v dalších letech je nutné, otázkou je, v jaké míře je dostupné.

Vybavení odborných učeben

Je z velké části za hranicí životnosti. Především kombinovaná učebna fyziky a chemie neodpovídá současným potřebám a její kompletní obnova je nutná. Obdobně při opětovném využívání školních dílen narážíme na potřebu obnovy a doplnění nářadí.

Potřebná by byla učebna výtvarné výchovy, která byla zaměněna za učebnu s počítači – schází však využitelné prostory. Naprosto nevyhovující je podoba cvičné kuchyňky

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Je kvantitativně na dobré úrovni, bohužel většina pracovních stanic je zastaralá a učebnu počítačů je třeba kompletně obnovit.

Správa ICT je stále řešena vlastními silami, v podstatě nad rámec standardních pracovních povinností. Menší výpomocí je grantový projekt, v rámci kterého zaměstnáváme externího správce ICT v rozsahu 3 hodin týdně.  V dalším roce však již bude nutné rozpočtovat na správu ICT nejméně 60 tisíc Kč ve formě služeb.

1.5.3. Provozní technika

Školní kuchyně

Provozuschopnost byla řešena převážně v rámci údržby, oprav a materiálu. V blízké době je nutná výměna dosluhujícího sporáku, varného kotle a pečicích trub. Bude třeba pořídit konvektomat.

1.5.4 Shrnutí

Podle šetření „Mapa školy“ patří Základní škola Skalná mezi 20% nejhůře materiálně vybavených škol. Základní dispozice hlavní budovy je poplatná začátku minulého století a neodpovídá současným standardům. Stavebně technický stav je pouze částečně řešen dodatečnou technologií (průnik radonu), částečně řešen není (vzlínající vlhkost, tepelně izolační parametry apod.), objekt a jeho infrastruktura podléhá degradaci stárnutím a běžným opotřebením. Mobiliář je obnovován jen v nejnutnější míře, často pod tlakem kontrolních orgánů hygieny a bezpečnosti práce.

Bídné materiální podmínky omezují pestrost a názornost vyučování. Ale omezují i schopnost vytvářet podnětné a estetické prostředí, které je také významným výchovným faktorem. V neposlední řadě snižují konkurenceschopnost školy, ovlivňují nepříznivě počty žáků a zhoršují poměr fixních a variabilních nákladů na provoz školy. Je třeba si uvědomit, že Základní škola Františkovy Lázně a základní školy v Chebu jsou snadno dosažitelné a v případě jakékoli nespokojenosti představují pro žáky ze Skalné možnou alternativu.

Současný stav všech budov užívaných základní školou by měl být kvalifikovaně posouzen a měla by být vyčíslena finanční náročnost jejich obnovy. Měla by být porovnána s variantou výstavby zcela nové budovy, která by integrovala školu, školní jídelnu, školní družinu. Přestože se varianta nové výstavby jeví nereálná, v konečném vyjádření se se stejnými nebo i nižšími náklady může získat areál s neporovnatelně vyšší užitnou hodnotou.

Každá varianta by měla zohlednit využívání sportovní haly, provázanost s nově vybudovaným areálem sportovního a dětského hřiště a školní zahrady.

V každém případě další odsouvání problému školních budov a jejich vybavení a odsouvání výstavby zařízení pro sport a volný čas může mít fatální důsledky ústící do postupného zániku Základní školy ve Skalné.

          1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení:     14.11.2005,
usnesením Rady města Skalná č. 03/20/05 ze dne 10.11.2005

Členky školské rady:   Bronislava Kuželková, Mgr.Bc.J. Zachařová (rodičovská kurie)
Mgr.E. Schveinertová, M. Drahá (pedagogická kurie),
Mgr.R.Skalová, M. Rybová (zástupkyně zřizovatele).

Funkční období stávající školské rady:  12.11.2008 – 11.11.2011

Kontakt – předsedkyně:         Mgr.Bc. Zachařová Jarmila, bydliště Za Školou 530, 351 34 Skalná

2       Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód

Obor vzdělání

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

1.– 9.

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

Základní škola - č.j. 16847/96-2

4.– 5.

9.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Skalná, okres Cheb - verze 01/2009

1. - 3, 6. – 8.

 

3       Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

 

Osob

Přepočtených

Počet pracovníků celkem

24

21,052

Počet učitelů ZŠ – 1.stupeň

5

6,267

Počet učitelů ZŠ – 2.stupeň

8

7,313

Počet vychovatelů ŠD

2

1,411

Počet správních zaměstnanců ZŠ

6

3,684

Počet správních zaměstnanců ŠJ

3

2,377

3.2         Údaje o pedagogických pracovnících

 

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úva-zek.

Roků ped. praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Pozn.

1. 

Brettlová Jana

učitelka

 

4

VŠ-Bc.

není

 

2. 

Turková Taťjána

asistent pedagoga

0,425

31

ÚSO

není

do 30.6.2010

3. 

Drahá Michala

vychovatelka

1,0

3

ÚSO

vychovatelka

 

4. 

Glave Flašková Miluše

učitelka

1,0

2

ÚSO

není

 

5. 

Goldová Denisa

učitelka

1,0

23

Čj - D

 

6. 

Heczková Irena

učitelka

1,0

21

Rj – Z

 

7. 

Hercig Stanislav

učitel

1,0

33

TV-BV-VT

 

8. 

Hercigová Eva

učitelka

1,0

20

1.- 5. r.

 

9. 

Heřmánková Věra

učitelka

1,0

4

ÚSO

není

 

10. 

Hnilicová Kateřina

učitelka

1,0

3

ÚSO

není

 

11. 

Kubart Ondřej

učitel

1,0

4

ÚSO

není

 

12. 

Novotná Blanka

asistent pedagoga

0,525

2

ÚSO

as. ped.

 

13. 

Novotná Blanka

vychovatelka

0,75

1

ÚSO

není

 

14. 

Schveinertová Eva

učitelka

1,0

18

1.- 5. r.

 

15. 

Štěříková Růžena

učitelka

1,0

34

1.- 5. r.

 

16. 

Turečková Martina

učitelka

1,0

1

ÚSO,
 VŠ-BC

není

 

 

3.3         Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

60

Učitelé 1. stupně

60

Učitelé 2. stupně

37,5

Učitelé 2. stupně

25

Vychovatelky ŠD

50

Vychovatelky ŠD

50

 

3.4         Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

 

 

 

Funkce

Celkem

 Kvalifikovaní

 

Nekvalifikovaní

Věkové složení

Celkem

PF

pro jiný stupeň školy

SPgŠ

 

ostatní

do 30 let

31 - 40

41 - 55

nad 55

pracující

důchodci

Celkem

Ředitel školy

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Zástupce ŘŠ

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Učitelé

1.st.

5

3

2

 

 

2

 

1

3

1

 

5

 

2.st.

7

3

4

0

0

4

0

3

1

 

 

7

Vychovatelé ŠD

2

1

1

 

 

1

1

1

 

 

 

2

Asist. ped.

2

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

Celkem

18

9

7

0

0

7

1

5

4

2

0

18

3.5         Údaje o nepedagogických pracovnících

 

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

                  1. 

Schveinerová Věra

kuchařka

0,8

základní

                  2. 

Dušková Emilie

kuchařka

0,8

SO

                  3. 

Glazerová Bohumila

uklízečka

0,875

základní

                  4. 

Filipová Marta

uklízečka

0,75

základní

                  5. 

Malecha Milan

školník

1,0

SO

                  6. 

Gruberová Miroslava

ved. školní jídelny ZŠ

0,821

ÚSO

                  7. 

Davidová Iva

účetní

0,9

                  8. 

Nykodýmová Helena

mzdová účetní

0,2

ÚSO

4       Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

 

4.1         Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do první třídy

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2009/10

1

19

4

6

 

4.2         Výsledky přijímacího řízení

a) Na víceletá gymnázia přijato:

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

1

0

b) Z devátého ročníku byli v prvním kole přijímacího řízení přijati žáci na následující střední školy/obory:

ISŠ Cheb – 6 žáků/žákyň

SZŠ Cheb – 1 žák/žákyně

Střední Hotelová škola ML – turismus a hotelnictví – 2 žáci/žákyně

OA KV, cestovní ruch – 1 žák/žákyně

ISŠTE Skolov – 1 žák/žákyně

SPŠD Plzeň – dopravní prostředky – 1 žák/žákyně

SPgŠ Karlovy Vary – 1 žák/žákyně

SPŠ Loket – informační technologie – 1 žák/žákyně

 

c) V osmém ročníku ukončovala povinnou školní docházku jedna žákyně. V sedmém ročníku neukončoval povinnou školní docházku žádný žák.

 

d) Počet žáků neumístěných na střední škole po prvním kole přijímacího řízení: =0=

 

e) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 14

5       Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1         Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku

5.1.1 Přehled o prospěchu

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

19

26

24

21

13

103

9

17

19

13

58

161

Prospělo s vyznamenáním

19

25

17

13

3

77

3

4

4

1

12

89

Prospělo

 

1

7

8

10

26

5

13

13

12

43

68

Neprospělo

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

4

Neklasifikováno

 

 

 

 

 

 

 

 

1 *)

 

 

 

*) Plnění poviné školní docházky v zahraničí

5.1.2 Přehled o chování

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

19

26

24

20

11

100

8

17

17

13

55

155

2. stupeň z chování

 

 

 

1

2

3

1

 

1

 

2

5

3. stupeň z chování

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

0

5.1.3 Celkový přehled kázeňských opatření:

Počet žáků

Pochvala

Důtka TU

Důtka ŘŠ

161

50

57

22

5.2 Údaje o zameškaných hodinách:

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

19

26

24

20

11

100

8

17

17

13

55

155

Omluvených hod.

757

903

1073

891

622

4246

563

1137

1823

1417

4940

9186

Neomluvených h.

 

 

35

 

2

37

7

2

12

55

76

113

Omluvených hod. na jednoho žáka

39,84

34,73

44,71

42,43

47,85

209,56

62,56

66,88

95,95

109,00

334,39

x

Neomluvených hodin na žáka

 

 

1,46

 

0,15

0,36

0,78

0,12

0,63

4,23

1,31

x

5.3 Údaje o integrovaných žácích a žácích se znevýhodněním:

Integrovaní -

druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Zraková vada

1.

1

Vývojové poruchy chování

2.

2

Vývojové poruchy učení

2.

2

Vývojové poruchy učení

3.

1

Vývojové poruchy učení

4.

1

 

Ostaní znevýhodnění

Ročník Počet žáků

Druh postižení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

celkem

Zraková vada,

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluchová vada

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývojové poruchy chování

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

Vývojové poruchy učení

 

 

3

2

2

 

 

 

 

 

Znevýhodnění sociální

 

1

2

2

 

2

 

1

 

 

Jiná znevýhodnění (alerg., srdeční vady….)

8

3

2

2

 

2

3

2

 

 

 

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

5.4.1 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin – v rozložení vyučovacích hodin a jednotlivých předmětů je zohledněno hledisko psychohygieny a hygieny práce žáků a v převážné míře i učitelů. Horší situace nastává v práci učitelů při absencích a suplování.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je prováděno dle individuálních vzdělávacích plánů na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a na základě žádosti rodičů. Spolupráce rodičů je však v mnoha případech formální, z průběhu vzdělávání lze usuzovat, že dohodnuté činnosti se žákem provádějí pouze někteří rodiče.

U dvou žáků s nejzávažnějšími speciálními potřebami pracovaly dvě asistentky pedagoga, což výrazně napomohlo efektivní práci ve druhém a třetím ročníku.

V uplynulém roce nebyl nikdo ze žáků vyhodnocen natolik nadaný, aby byla přijímána zvláštní opatření. Zdatnějším žákům učitelky a učitelé předkládají odpovídající úlohy a směrují je k účasti ve školských soutěžích předmětových, multioborových či sportovních.

Školní řád a klasifikační řád v uplynulém roce nebyl měněn.

V informování žáků a rodičů zůstává těžištěm žákovská knížka a čtvrtletní schůzky s rodiči. Informace o některých akcích jsou předávány letáčkem s návratkou. Rodiče jsou často informováni telefonicky, využívají se SMS. V rámci projektu „Technologie a komunikace – nástroje implementace školních vzdělávacích programů.“ (dále jen „Projekt“) byl rozšiřován rozsah informací poskytovaných prostřednictvím internetové služby „i-Škola“

Spolupráce s PPP je soustavná, zastřešená výchovnou poradkyní. Vyučující dle situace iniciují vyšetření žáků a s výsledky dále pracují, pracovnice PPP přicházejí do školy jednak k provedení cílených diagnostických šetření, jednak s akcemi prevence sociálně patologických jevů.

Prevence sociálně-patologických jevů je řešena víceúrovňově. Učitelé, zejména třídní učitelky, sledují vývoj žáků, navrhují a realizují aktivity korigující chování žáků. Preventisté sledují situaci na prvním respektive druhém stupni jako celku – zařazení příslušných témat do výuky, organizace a koordinace akcí nad rámec pravidelné výuky. Externí subjekty – již uvedená PPP, Policie ČR, případně jiné organizace – jsou využívány jako „dodavatelé“ akcí nad rámec výuky (přednášky, besedy apod.)


5.4.2 Průběh a výsledky vzdělávání

Výuka probíhala v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání. Jednotlivé učitelky a učitelé vedli žáky k naplnění cílů konkrétních vyučovacích předmětů s ohledem na mezipředmětové a mezioborové vztahy.

Cíle výuky a učivo respektovaly závazné pedagogické dokumenty (vzdělávací program). V průběhu a výsledcích vzdělávání se však projevuje nízká motivovanost a méně podnětné sociální zázemí části žáků. Při snaze vyučujících dostát normám trvá riziko formálnosti, přetěžování a frustrace učitelů z nezvládnutelnosti požadavků pedagogických dokumentů.

Ve sledované výuce jsou obecné cíle dobře dovedeny do konkrétního učiva a aktivit žáků. Učitelé zohledňují aktuální situaci, nicméně existující směrnice, normativy, ale i sociální klima neumožňují vždy zvolit optimální obsah a prostředky práce se žáky. Problémoví jedinci někdy vytvářejí situace, které nejsou ani zkušenými pedagogy při použití dostupných prostředků řešitelné tak, aby nedošlo k výraznému narušení výuky.

5.4.3 Materiální podpora výuky

Je dána nejen materiálními podmínkami školy, ale i tvořivostí a „skrytým sponzoringem“ učitelů. Učitelky a učitelé maximálně využívají dostupné zdroje školy a do přípravy pomůcek často vkládají i zdroje vlastní. Tvořivost se projevuje i v adaptaci a aplikaci starších pomůcek tam, kde jsou tyto použitelné a nové nedostupné.

Využití pomůcek včetně učebnic a didaktické techniky lze hodnotit převážně jako účelné. Přes zvýšení míry využití výpočetní techniky pro výuku jiných předmětů, než informatiky trvá úkol rozšiřovat a zvyšovat účelnost jejího využití.

Škola je vybavena dvěma interaktivními tabulemi na 1. a dvěma na 2. stupni, nadále bude  vhodné zvýšit počet těchto zařízení.

5.4.4 Vyučovací formy a metody

Hlavní formou vyučování je výuka frontální, významné místo má ale i forma skupinová, která má v některých případech podobu práce ve dvojicích a přechází až do formy individualizovaného vyučování (např. při využití počítačů). Volba formy je účelná, zohledňuje osobnost učitele, žáků i obsah výuky. Členění vyučovacích hodin odpovídá didaktickým záměrům i psychohygienickým kritériím. Plánovitost výuky je dodržena, stanovené cíle jsou vyučujícími sledovány a plněny.

Stálé místo zaujímá forma projektového vyučování, uplatněná v několika jednorázových projektech shodného či pozměněného zaměření jako v minulých letech.

Vyučující podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Plnění tohoto úkolu je ale v řadě případů mimořádně obtížné, protože je narušováno nedostačujícím nebo i nevhodným formativním působením v rodině, ale také společenským prostředím s výrazným zastoupením negativního vlivu médií.

V průběhu výuky vzniká pro žáky prostor pro seberealizaci, aktivní a emoční zapojení do činností, pro uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. V některých třídách, respektive skupinách žáků je ale omezeně využitelný z důvodu jejich snížené ochoty akceptovat cíle ve škole prováděných činností a pravidla těchto činností. Individuální tempo žáka je respektováno, v případě potřeby jsou zařazovány relaxační aktivity.

Učiteli je vnímána potřeba inovací vyučování, dlouhodobě se zvyšuje míra využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování a práce s chybou.

Dále byla rozvíjena výchovně vzdělávací práce školní družiny. Personální obsazení bylo stabilizováno a školní družina je institucí, která významně podporuje dosahování výchovně vzdělávacích cílů školy.

5.4.5 Motivace žáků

Aktivita a zájem žáků o výuku jsou individuálně odlišné. Na jedné straně jsou žáci, kteří projevují zájem o všechny činnosti školy, na druhé tací, u kterých se daří vzbudit zájem jen krátkodobě o některé, nikoli stěžejní činnosti.

Učitelé při osvojování nových poznatků využívají zkušeností žáků. Usilují o propojení teorie s praktickými činnostmi, objem látky předepisovaný osnovami však nutí věnovat teorii větší prostor.

Přestože učitelé hodnotí žáky různými formami, rozebírají výkony i jednání žáků, vliv na motivaci a výkonnost žáků je opět individuálně odlišný, zpravidla podmíněný rodinným či širším sociálním zázemím.

 5.4.6  Interakce a komunikace

Komunikace mezi učiteli a žáky je otevřená. Žáci dostávají prostor k vyjadřování vlastního názoru a k diskusi. Klima však narušují jedinci, kteří nejsou ochotni akceptovat stanovená pravidla. Přesto, že učitelé vedou žáky ke vzájemnému respektu ohleduplnosti, toleranci a kooperaci, není úroveň jednání některých žáků uspokojivá.

5.4.7 Hodnocení žáků

Hodnocení žáků učitelem je věcné, konkrétní a adresné, respektuje individuální dispozice žáků. K hodnocení se využívá široké škály metod, expertním posouzením počínaje a testováním konče. Přestože není možné vyloučit hodnocení ve vztahu k normám daným vzdělávacím programem, učitelé usilují o zhodnocení a ocenění žáka individuálně.

Kromě hodnocení žáka učitelem jsou navozovány situace, kdy se žák může ohodnotit sám nebo se žáci hodnotí navzájem.

V uplynulém roce bylo opět využito testování a SCIO. S testovými výsledky se seznamovali žáci i rodiče. Ze souhrnného hodnocení a porovnání s minulými výsledky i okolními školami vyplývá, že přes určité kolísání je úroveň žáků stálá a srovnatelná s obdobnými školami v okolí. V celém souboru testovaných škol se však soubor žáků umísťuje pod průměrem.

5.4.8  Mapa školy

 V rámci Projektu bylo opětovně administrováno dotazníkové šetření „Mapa školy“ (SCIO), které dále rozšířilo a zpřesnilo sebehodnocení školy, získávané z opakovaného testování „KEA“ (komplexní evaluační analýza, SCIO).

Z tohoto dotazníkového šetření vyplývá, že škola je poměrně stabilní. Z hlediska získávání znalostí a dovedností je škola srovnatelná s jinými standardními základními školami. Výrazněji se projevuje ve směrování žáků ke spolupráci, samostatnému učení, práci s informacemi a diskusi. Rodiče hodnotí školu pozitivně také v tom, jak vede žáky ke správnému chování.

Významný prvek školního prostředí označovaný jako atmosféra školy, je také pozitivní. Přitom tuto oblast lépe hodnotí žáci prvního stupně. Jako průměrnou hodnotí rodiče komunikaci se školou. Tato výpověď je ale poněkud problematická, neboť sami rodiče nevyužívají existujících možností spoluúčasti na chodu školy.

Bohužel žáci, rodiče i učitelé ve shodě hodnotí kriticky materiální podmínky školy. Z výsledků porovnání hodnocení v ostatních školách vyplývá, že většina základních škol zúčastněných v šetření má materiální podmínky lepší.

5.5 Výchovně-vzdělávací proces ve školní družině

Školní družina pracovala ve dvou odděleních podle vlastního vzdělávacího programu školní družiny. Personální stabilizace se odrazila na kreativním pojetí práce s mladšími žáky, která podpořila výchovné a vzdělávací působení ve vyučovacím procesu.

Nabídka poskytování služeb školní družiny o prázdninách se tentokráte nesetkala s dostatečným zájmem (pouze čtyři zájemci).

 

6       Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Setrvalá nepříznivá situace ve financování ostatních neinvestičních nákladech vede k úspornému přístupu v DVPP a ostatních pracovníků školy. Daří se využívat vzdělávání v rámci projektů podporovaných z evropských strukturálních fondů (ESF), vzdělávání v oblasti využívání ICT je součástí vlastního projektu podpořeného z ESF. Takto byli všichni pedagogové školy proškoleni v práci s aplikací MONITOR – nástroj pro monitoring, evidování a vyhodnocování evaluace a autoevaluace. Krom toho se vzdělávali v následujících jednorázových kurzech:

 

 

Pracovník

název akce

                             1. 

Drahá Michala

Opožděný vývoj řeči a dysfázie

                             2. 

Drahá Michala

Brána jazyků - němčina

                             3. 

Glave Flašková Miluše

Brána jazyků – angličtina

Brána jazyků - němčina

                             4. 

Goldová Denisa

Brána jazyků - němčina

                            5. 

Heczková Irena 

Reálie Rakousko

                            6. 

Heczková Irena 

Hravé recepty do výuky NJ

                             7. 

Heczková Irena 

Brána jazyků - angličtina

                             8. 

Hercig Stanislav 

Řízení rozvoje ICT ve škole

                             9. 

Hercig Stanislav 

Nápovědník ředitele

                         10. 

Hercig Stanislav 

Brána jazyků - němčina

                         11. 

Schveinertová Eva

Brána jazyků - němčina

Významnou aktivitou vzdělávání pedagogických pracovníků je kvalifikační studium:

 

Pracovník

Škola a název studia

                            1. 

Jana Brettlová

Univerzita J.A.Komenského – kombinované bakalářské studium – úspěšně ukončeno

                            2. 

Glave Flašková Miluše

Univerzita J.A.Komenského – kombinované bakalářské studium

                             3. 

Turečková Martina

Univerzita J.A.Komenského Magisterské studium speciální pedagogika, učitelství 1. stupně

                             4. 

Heřmánková Věra

Univerzita J.A.Komenského – kombinované bakalářské studium

                             5. 

Hnilicová Kateřina

Univerzita J.A.Komenského – kombinované bakalářské studium

                             6. 

Kubart Ondřej

Metropolitní univerzita Praha – Anglofonní studia

 

7       Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů

-Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

-Policie ČR

-AŠSK ČR

-DDM Luby

-DDM Sova Cheb

-ČCK – oblastní organizace Cheb

-ZUŠ Luby

-ZŠ Luby

-ZŠ Plesná

-další subjekty místního významu (např. Sbor dobrovolných hasičů)

 

Samostatně je třeba zmínit spolupráci základní školy a mateřské školy – vzájemné tématické návštěvy a akce „Pasování na školáky“, dále spolupráci se sborem pro občanské záležitosti – vystupování  žáků na Setkání tří generací a Vítání občánků a spolupráci s partnerskou školou v Ebnathu – setkání a tématická exkurze do Flossenbürgu (viz dále). Zcela mimořádný je potom uskutečněný projekt „Život s postiženými“ ve spolupráci s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Luby.

7.2 Údaje o významných aktivitách nad rámec standardní výuky

V průběhu školního roku byly realizovány rozličné aktivity nad rámec standardní výuky. Kromě soutěží uvedených samostatně se jednalo o kulturní, vzdělávací a kulturně-společenské akce:


      Burza škol

      Člověče nezlob se!

      Den dětí se školní družinou

      Den Matek – Setkání tří generací

      Den naruby (školní družina)

      Den otevřených dveří-PČR Plesná

      Den s hasiči

      Dětský den

      Dílna archeologa

      Dílna středověkého písaře

      Dny vědy a techniky v Plzni 2009

      Družinové spaní

      Erby

Exkurze a.s. Františkovy Lázně

      Exkurze do čistírny odpadních vod ve Skalné

      Exkurze na vodní dílo Skalka

Exkurze Úřad práce

      Golf Luby

      Halloween party 27.10.09

Chebské dvorky

      Land art 6. a 7. třídy

      Lyžařský kurz

      Malování na sněhu

      Mikulášská nadílka

      Minigolf s družinou

      Návrat do starých časů.

      Návštěva keramické dílny

      Návštěva knihovny

Návštěva představení Západočeského divadla v Chebu – Pane, vy jste vdova!, Legenda o křídovém kruhu (2.stupeň)

      Noc ve škole

      Obratní obratlovci

      Podzimní sběr kaštanů

      Rozloučení před vánočními prázdninami

      Rozsvěcení vánočního stromu – Příležitostný adventní soubor (5.-9.tř.), prodej žákovských  výrobků

      Sedmá třída na dějepisné exkurzi ve Františkových Lázních

      Setkání družin

      Seznamte se s Muzeem

      Skládka odpadů – exkurze

Slavnostní oběd v Hotelové škole v Mariánských Lázních – 8. a 9. třída

      Společenská  akce – Hotelová škola  - 8.-9.tř.

      Tělovýchovná vycházka 1.-4.třídy

      Vánoční besídka

      Vítání jara

      Výlet do Drahova

      Výlov rybníka

      Zahradní akce 1. třídy

      Zdobení stromečku

      Zeměpisné vycházky

      Zeměpisně-ekologické vycházky

      Zima se školní družinou

 

Celoročně si žáci mohou vybírat a objednávat knihy z nabídky Klubu mladých čtenářů.

 


 

           

 

7.3 Účast žáků školy v soutěžích

Soutěže jsou významným prvkem ve výchovném působení, ve vytváření identity a vědomí příslušnosti ke škole a městu. Relativně nízký počet žáků školy sice snižuje šance na přední umístění, na druhé straně umožňuje poměrně velkému procentu žáků získávat zkušenosti mimo rámec standardní výuky.

7.3.1           Znalostní a kombinované soutěže

Obsazovali jsme tyto soutěže:


Čtenářská olympiáda

Čtenářská olympiáda prvňáčků

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Krajské kolo soutěže v konverzaci v německém jazyce a anglickém jazyce

Přírodovědná soutěž

Seznam, najdu tam co neznám

Soutěž hlídek mladých zdravotníků

Soutěž v německém jazyce

Výtvarná  soutěž

Výtvarné soutěže

Zeměpisná olympiáda


 

7.3.2.          Sportovní soutěže


Obsazovali jsme následující soutěže:


Atletický čtyřboj

Atletický trojboj 13.5.2010

KINDERIÁDA 2010

Mezinárodní turnaj v sálové kopané v Lubech

Nestlé basketbal cup

Pohár rozhlasu

Přehazovaná (družiny Milhostov)

Vybíjená


.

8       Školní projekty

 

·         Den Země 2010 – již tradiční tématický den zaměřený na ochranu životního prostředí.

·         Správná volba – pokračování projektu z minulého školního roku, pro 9. ročník. Zahrnovalo testování COMDI a seznamování se s profesemi a studijními obory.

·         Návštěva ISŠTE Sokolov v rámci projektu podpory technických oborů.

·         Seminář "Společně nahoru" ve Waldmünchenu

9       Grantové projekty

 

Škola pokračovala v projektu„Technologie a komunikace – nástroje implementace školních vzdělávacích programů“ (od 5.1.2009 v partnerství se Základní školou a mateřskou školou Plesná, Základní školou Luby a sdružením Metodik.cz).  V prvním pololetí školního roku pokračovala etapa, kdy učitelé připravovali zařazení didaktických aplikací a digitalizovaných učebních materiálů do vlastního pedagogického procesu. Tato etapa plynule přešla do využívání připravených materiálů. Ve výuce se zřetelně projevilo vyšší využívání výpočetní a multimediální techniky.

Součástí projektu byla i evaluace výchovně vzdělávacího procesu již výše zmíněnými testy firmy SCIO. Uzavření projektu a vyhodnocení bude následovat v příštím školním roce.

 

Druhým rokem pokračoval projekt „Správná volba“, který má pro žáky dlouhodobě zajistit kvalifikované kariérové poradenství. Do tohoto projektu vstoupili opět žáci 8. ročníku, kteří obdrželi hodnotné informace pro svoje rozhodování o dalším studiu, pokračující zapojení 9. ročníku žákům umožnilo blíže se seznámit s některými studijními a učebními obory a provozy, kde mohou s příslušnou kvalifikací najít uplatnění.

 

10     Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2009/2010 nebyla Českou školní inspekcí kontrola školy prováděna.

 

 

11     Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Státním zdravotním dozorem

 

Dne 7.5. 2010 KHS Karlovarského kraje provedla kontrolu ve školní jídelně. Konstatováno, že závady, zjištěné 25.5.2009 trvají: WC pro žáky označeny jako nevyhovující, obdobně vstupní chodba – současný stavebně technický stav neumožňuje řádné čištění.

Daný nález se dal očekávat, neboť zřizovatel nepřistoupil k rekonstrukci sociálních zařízení a opravě chodby, předběžně dojednané po kontrole v minulém roce. Byl proto opakovaně vyrozuměn s žádostí o zajištění rekonstrukce.

 

12     Jiné kontroly externích orgánů

 

Dne 18.11.2009 provedl Kontrolní výbor města Skalná finanční a veřejnosprávní kontrolu – bez zjištění nedostatků.

 

 

13         Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2009

a) příjmy

 

1.      celkové příjmy –tržby z hlavní činnosti

=586 074,00

2.      příspěvek zřizovatele

                  -   příspěvek Města Skalná

                  -  Grantový projekt CZ.1.07/1.1.11/01.0021

=3.787 702,82

=2.540 000,00

=1.247 702,82

3.      příspěvek kraje

=7.548 416,00

4.      příjmy z doplňkové činnosti,

=324.728,00

5.      ostatní příjmy-úroky

6.      zapojení fondů

=416,27

=183 038,05

Celkem

 =12.430 375,14

b) výdaje

 

1.      investiční výdaje celkem

=149 176,00

2.      neinvestiční výdaje celkem a z toho

=12.228.535,69

 

-          náklady na platy pracovníků školy

                                                       VHČ

=5.431 032,00

=78 717,00

-          ostatní osobní náklady- GP

=688 262,00

-          FKSP

=108 041,00

-          zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

=1.782 275,00

-          výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, VT

=179 230,50

 

-          stipendia,

=0.00

-          ostatní provozní náklady+GP

=4.162817,64

 

Investiční výdaje 2009

-          Zabezpečovací zařízení školy-dokončení

-          Univerzální kuchyňský robot RE22

 

13.516,00 Kč

135 660,00 Kč

 

 

 

 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 31.8.2010

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Stanislav Hercig, CSc.

ředitel školy