Výroční zpráva o činnosti školy 


za školní rok 2007/2008


OBSAH

1.     Základní údaje o škole......................................................................................................... 2

1.1       Škola........................................................................................................................... 2

1.2       Zřizovatel..................................................................................................................... 2

1.3       Součásti školy.............................................................................................................. 2

1.4       Základní údaje o součástech školy................................................................................ 2

1.5       Materiálně-technické podmínky školy........................................................................... 3

1.5.1        Objekty................................................................................................................ 3

1.5.2. Mobiliář a pomůcky.................................................................................................... 6

1.5.3. Provozní technika....................................................................................................... 7

1.6 Údaje o školské radě.......................................................................................................... 7

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy....................................................... 8

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání................................................................................... 8

2.2 Vzdělávací programy.......................................................................................................... 8

3 Přehled pracovníků školy........................................................................................................... 8

3.1 Základní údaje o pracovnících školy.................................................................................... 8

3.2       Údaje o pedagogických pracovnících........................................................................... 8

3.3       Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce..................... 9

3.4       Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby................................................................ 9

3.5       Údaje o nepedagogických pracovnících........................................................................ 9

Stupeň vzdělání..................................................................................................................... 9

Poznámka............................................................................................................................ 9

4.         Zápis k povinné školní docházce a  přijímání žáků do středních škol................................. 10

4.1       Zápis k povinné školní docházce................................................................................. 10

4.2       Výsledky přijímacího řízení.......................................................................................... 10

5      Údaje o výsledcích vzdělávání žáků..................................................................................... 11

5.1       Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku...................................... 11

5.1.1        Přehled o prospěchu........................................................................................... 11

5.1.2        Přehled o chování............................................................................................... 11

5.2 Údaje o zameškaných hodinách:........................................................................................ 11

5.3 Údaje o integrovaných žácích:........................................................................................... 11

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu..................................... 12

5.4.1        Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy............................................... 12

5.4.2        Průběh a výsledky vzdělávání.............................................................................. 12

5.4.3        Materiální podpora výuky................................................................................... 13

5.4.4        Vyučovací formy a metody................................................................................. 13

5.4.5        Motivace žáků.................................................................................................... 14

5.4.6        Interakce a komunikace...................................................................................... 14

5.4.7        Hodnocení žáků.................................................................................................. 14

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  a ostatních pracovníků školy... 15

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti................................................................... 17

7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů.................................................................................. 17

7.2 Údaje o významných aktivitách nad rámec standardní výuky.............................................. 17

7.2 Účast žáků školy v soutěžích............................................................................................. 17

7.2.1        Znalostní a kombinované soutěže....................................................................... 17

7.2.2.       Sportovní soutěže............................................................................................... 18

8      Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  Českou školní inspekcí............................ 18

9      Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené  Státním zdravotním dozorem.................... 18

10        Jiné kontroly externích orgánů........................................................................................ 18

9      Základní údaje o hospodaření školy.................................................................................... 19


 

1.      Základní údaje o škole

1.1       Škola

 

název školy

Základní škola Skalná, okres Cheb

adresa školy

Sportovní 260, 351 34 Skalná

právní forma

příspěvková organizace

IČO

75006561

REDIZO

600066452

IZO

102052239

vedení školy

ředitel:                                    PaedDr. Stanislav Hercig, CSc.

zástupce ředitele:       Mgr. Irena Heczková

kontakt

tel.:                 +420 354 594 936

fax:                 není

e-mail:            zsskalna@volny.cz

www:              www.zsskalna.cz

 

1.2       Zřizovatel

 

název zřizovatele

Město Skalná

adresa zřizovatele

Sportovní 9, 351 34 Skalná

kontakt

tel.: 354594920

fax: 354594975

e-mail: tajemnik@skalna.cz

 

1.3       Součásti školy

kapacita

Základní škola

270 žáků

Školní družina

  50 žáků

Školní jídelna ZŠ

200 strávníků

 

1.4       Základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

1. stupeň ZŠ

5

93 (43h/50d)

18,6

 

18,6

2. stupeň ZŠ

4

70 (27h/43d)

17,5

11,67

Celkem ZŠ

9

163 (70h/93d)

 

 

Školní družina

2

25??

 

 

Školní jídelna ZŠ

x

127

x

x

 


1.5       Materiálně-technické podmínky školy

1.5.1           Objekty

1.5.1.1 Budova 1. stupně („CHANOS“)

Přízemní montovaná dřevostavba propojená krytými průchody s hlavní budovou

Učebny

4

Malá sborovna

1

Aula

1

Malý sklad

3

Sociální zařízení – žáci

2

Sociální zařízení – učitelé

1

Šatny

4 boxy

Plynová kotelna

1

Stav objektu

Odpovídá době užívání – od roku 1984 – a době životnosti, která končí v roce 2015, což znamená, že se nároky na údržbu a obnovu zvyšují. V následujícím školním roce bude třeba adaptovat prostor pro výuku s interaktivní tabulí a instalovat datové rozvody školní počítačové sítě a instalovat zabezpečovací zařízení. Akutní se stává výměna oken, podlah ve třídách a obnova tapetování tříd.V horizontu 10  let je třeba počítat  dalšími rekonstrukcemi  s nákladem až 20 mil Kč

Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1.      revize a opravy hromosvodů

2.      obnova nátěrů opláštění budovy (dřevěné i plechové prvky, střešní plášť)

3.      drobné opravy sociálního zařízení

4.      úprava regulačních zařízení plynové kotelny (vyváženost, ekonomika provozu)

5.      termínované revize elektrozařízení, plynu a TSN, hasicích přístrojů a zařízení, prvků BOZP

6.      jednotlivé opravy poškozených skleněných výplní oken a dveří.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1.      zřízení učebny s interaktivní tabulí

2.      elektronické zajištění objektu

3.      rekonstrukce sociálních zařízení

4.      obnova podlahových krytin a tapetování

5.      opatření vyplývající z energetického auditu

6.      termínované kontroly technických zařízení a bezpečnostních prvků

1.5.1.2 Budova 2. stupně („Hlavní budova“)

Učebny běžné

5

Specializované učebny

1 jazyková

1 fyzika a chemie

1 počítačová

1 učebna výtvarné výchovy a pracovních činností

 

Stav objektu

Odpovídá stáří budovy a rozsahu dosavadních rekonstrukcí a údržby. Akutní se stává rekonstrukce elektroinstalace, osvětlení a následná obnova štukových omítek s výmalbou. Degradace omítek již dostoupila takové úrovně, že nelze obnovovat malířské nátěry (opadávají)! V následujícím roce bude třeba přikročit k rekonstrukci osvětlení učeben (výjimka jen do roku 2010) a dokončit datové rozvody školní sítě. V horizontu 10 let je třeba počítat s dalšími rekonstrukcemi – s nákladem až 40 mil Kč.

Oplocení hlavní budovy a budovy Chanos je značně narušené a vyžaduje rozsáhlou opravu.


Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1.      nátěry oken hlavní budovy (třetí část)

2.      revize a opravy hromosvodů

3.      termínované revize elektrozařízení, plynu a TSN, hasicích přístrojů a zařízení, prvků BOZP

4.      následné opravy a údržba elektrických zařízení

5.      následné opravy a údržba plynových  zařízení

6.      částečná výměna okapových svodů a opravy střešní krytiny

7.      oprava komína – věnec, fasáda, instalace „vlaštovky“

 

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1.      rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, instalace datových kabelů

2.      obnova omítky a výmalby

3.      rekonstrukce umývárny a WC personálu v přízemí

4.      rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie

5.      kompletní rekonstrukce plynové kotelny

6.      rekonstrukce rozvodů ústředního topení vč. radiátorů

7.      výměna starých rozvodů pitné a užitkové vody

8.      rekonstrukce odpadů – kanalizace

9.      opatření k omezení vzlínání vlhkosti (drenáž základového zdiva, rekonstrukce vpustí a odvádění dešťové vody či jiné dle odborného posouzení a projektu)

10.  obnova krytiny střechy

11.  rekonstrukce šaten

12.  rekonstrukce dlažeb na chodbách

13.  rekonstrukce schodových stupňů

14.  rekonstrukce podlah (zpevnění konstrukcí) v 1. patře

15.  snížení a zateplení stropu v počítačové učebně a v učebně pracovní a výtvarné výchovy

16.  výměna dveří vstupu a zádveří

17.  oprava oplocení

18.  rekonstrukce zpevněných ploch před budovou

19.  opatření vyplývající z energetického auditu

20.  termínované kontroly technických zařízení a bezpečnostních prvků

1.5.1.3 Budova školní jídelny a družiny

Tvoří jeden objekt využívaný školou a praktickým lékařem, inženýrské sítě jsou zcela oddělené. Prostory užívané školou zahrnují školní kuchyň se zázemím, jídelnu, cvičnou kuchyňku, 4 učebny školní družiny se zázemím, bez kabinetu vedoucí vychovatelky.

Stav objektu

Odpovídá stáří budovy a rozsahu dosavadních rekonstrukcí a údržby, která byla a je z velké části odkládána.  V horizontu 10 let je třeba počítat s rekonstrukcemi nákladem cca 20 mil Kč.

Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1.      výměna zbývajících oken budovy školní jídelny a družiny 

2.      revize a drobné opravy elektrických rozvodů a elektrospotřebičů

3.      revize a doplnění ručních hasicích přístrojů

4.      revize a drobné opravy plynových kotlů

5.      revize a opravy tlakových nádob ústředního topení

6.      instalace výdejní vany do kuchyně

7.      výmalby kuchyně, jídelny a školní družiny

8.      rekonstrukce přívodu elektřiny ke sporáku ve cvičné kuchyňce

9.      odstranění nefunkčních umyvadel v šatně školní družiny.

 

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1.      rekonstrukce elektroinstalace ve školní kuchyni

2.      instalace nového kuchyňského robota

3.      oprava dlažby a vpustě odpadní vody v kuchyni

4.      rekonstrukce dlažby na chodbách

5.      rekonstrukce rozvodů ústředního topení vč. radiátorů

6.      výměna starých rozvodů pitné a užitkové vody

7.      rekonstrukce sociálních zařízení

8.      rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení

9.      zpevnění stropů v části nad školní kuchyní

10.  další opatření k zajištění statiky objektu dle odborného posouzení a projektu

11.  zateplení budovy včetně omítek

12.  rekonstrukce střechy nad školní kuchyní a jídelnou

13.  termínované kontroly technických zařízení a bezpečnostních prvků

1.5.1.4 Školní pozemek – zahrada

Zahrnuje plochu určenou k pěstebním a jiným činnostem žáků školy a přízemní zděný objekt skleníku, skladu a žákovských šaten bez sociálních zařízení.

Stav objektu

Zahrada je ve stadiu změn dispozic jednotlivých účelových ploch, směřuje ke zmenšení pěstební plochy a oddělení části pro veřejné hřiště dětí mladšího školního věku.

Zděný objekt vykazuje potřebu důkladnější údržby, plně je třeba obnovit oplocení.

Údržba a rekonstrukce v uplynulém školním roce

1.      drobné závady objektů a oplocení - opravy

Větší práce nebyly prováděny, protože se očekává generální přestavba celého areálu.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

1.      prořezávka stromů, zejména u zděného objektu

2.      výměna střešního pláště skladu – šaten

3.      vybudování sociálních zařízení včetně vodoinstalace, kanalizace a elektroinstalace

4.      rekonstrukce oplocení, oddělení pěstební plochy a „hřiště“

5.      úprava povrchu „hřiště“ pro pohybové aktivity

6.      Vybavení „hřiště“ certifikovaným zařízením (nářadím) pro pohybové hry.

1.5.1.5 Školní hřiště

Prostor označovaný a používaný jako školní hřiště nemá status oficiálního sportoviště a není ve správě školy.  Tento prostor udržuje a škole bezplatně zapůjčuje pro výuku obec. Proto uvádíme i tento objekt ve zprávě.

Stav objektu

Celkově tento prostor a režim jeho provozu neodpovídá současným potřebám školní výuky a činnosti školní družiny. Nevyhovující je zejména:

1.      zvlněný asfaltový povrch hřiště,

2.      doskočiště pro skok daleký s nebezpečnými obrubníky s ostrými hranami a propadlým odrazištěm,

3.      oplocení hřiště,

4.      rozpadávající se betonové stupně v zápolí hřiště („hlediště“),

5.      tyče pro upevnění volejbalové sítě,

6.      branky pro brankové hry.

Zcela schází prostor pro skok vysoký, vrh a hod, schází objekt pro skladování náčiní.

Zcela volný provoz v době mimo výuku má mnohdy za následek nadměrné znečišťování prostoru, případně ničení stávajícího zařízení. Proto by byl vhodný provoz s dohledem, spojený se službou zápůjčky sportovního náčiní.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

Je velmi žádoucí provést celkovou rekonstrukci a rozšíření hřiště do prostrou nyní nevyužité zatravněné plochy.  Výsledkem rekonstrukce by mělo být vybavení hřiště a zajištění jeho provozu v souladu se soudobými trendy.

1.5.1.6 Sportovní hala

Je ve správě obce, která ji škole bezplatně zapůjčuje pro výuku.

Stav a vybavení objektu

Celkově je objekt ve stavu, který pro výuku školní tělesné výuky dostačuje. Hala bohužel nedisponuje dostatečným prostorem pro uskladnění nářadí, sortiment a množství nářadí je mnohdy pro školní tělesnou výchovu omezující. Schází i vhodně umístěné koše na basketbal.

Tradiční, nejen český problém, je otázka hygieny a pohybových aktivit – se sprchováním po výuce tělesné výchovy se nepočítá ani v časovém plánu výuky, ani ve službách sportovní haly.

Nutná údržba a rekonstrukce v následujícím období

Je z pohledu školy odpovídajícím způsobem řešena vedoucím sportovní haly. V případě dostupnosti větší investice je nutné rozšířit servisní prostory (nářaďovna, kabinety) a hygienické zázemí (sprchy).

 

 

1.5.2. Mobiliář a pomůcky

Žákovský nábytek

Je zčásti inovován, zčásti udržován v použitelném stavu svépomocí (nátěry desek lavic a opravy drobných poškození). Obměna lavic z důvodu omezeného rozpočtu v tomto roce neproběhla, nicméně i z důvodů legislativních bude muset být provedena ve větším rozsahu v následujícím roce a dokončena v roce 2010.

Vybavení učebními pomůckami

Jsou využívány starší pomůcky, nové jsou pořizovány jen v nejnutnějších případech. Při nákupech je zvažována cena, didaktická hodnota a míra využití nakupované pomůcky. Dostupnost nových pomůcek je vzhledem k financování stále menší.

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Je dosud na přijatelné úrovni. Při přecházení na školní vzdělávací program a při požadavku na samostatnou práci s informačními zdroji se stává nedostačující – stávající zdroje neumožňují doplňování o potřebné tituly v dostatečném množství. Doplňování v dalších letech je nutné, otázkou je, v jaké míře dostupné.

Vybavení odborných učeben

Je z velké části za hranicí životnosti. Především kombinovaná učebna fyziky a chemie neodpovídá současným potřebám a její kompletní obnova je nutná. Obdobně při opětovném využívání školních dílen narážíme na potřebu obnovy a doplnění nářadí.

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Vzhledem k úsporným opatřením tato oblast stagnovala. Škola sice obdržela bezúplatně od Celní správy 12 počítačů, bohužel s výkonovými parametry nedostačujícími pro použití současných didaktických aplikací. Proto jsou provozovány pouze v elementárním režimu na 1. stupni. Mezitím pokračuje zastarávání dalších strojů, se čtvrtinou z nich je již efektivní práce nemožná. Daleko za hranicí životnosti je i školní server, jehož případná havárie si vynutí okamžitou investici cca 40 tis. Kč (slouží k vedení školní agendy i komunikaci prostřednictvím internetu).

Správa ICT je stále řešena vlastními silami, v podstatě nad rámec standardních pracovních povinností. Nové technologie dosud nenacházejí odraz v normativech druhů a počtů pracovníků, neustále proto hledáme model jejich správy dostupný pro malou školu.

Komentář

V uplynulém školním roce se vzhledem k úsporným opatřením pouze zachovával provozuschopný stav školy. Pro další roky je třeba nacházet a vyčleňovat značné objemy prostředků, má-li škola působit na úrovni srovnatelné se školami v okolních obcích.

 

1.5.3. Provozní technika

Školní kuchyně

Provozuschopnost dosud byla řešena v rámci údržby, oprav a materiálu. V tomto roce je však zřejmé, že kuchyňský robot, který je dávno za hranicí životnosti, nebude nadále použitelný. Proto je nutná investice cca 140 tis. Kč, pořízení a instalace nového stroje v nejbližší možné době.

 

 

 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení                            14.11.2007,
usnesením Rady města Skalná č. 03/20/05 ze dne 10.11.2005

Počet členů školské rady         6

Kontakt                                   předseda Jan Makovec, V Aleji 409, Skalná


2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód

Obor vzdělání

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

1.– 9.

 

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program

Zařazené třídy

Základní škola - č.j. 16847/96-2

2.– 5.

7. – 9.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Skalná, okres Cheb - verze 01/2007

1., 6.

 

 

3 Přehled pracovníků školy

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

 

Osob

Přepočtených

Počet pracovníků celkem

24

21,052

Počet učitelů ZŠ – 1.stupeň

5

6,267

Počet učitelů ZŠ – 2.stupeň

8

7,313

Počet vychovatelů ŠD

2

1,411

Počet správních zaměstnanců ZŠ

6

3,684

Počet správních zaměstnanců ŠJ

3

2,377

3.2       Údaje o pedagogických pracovnících

1.      

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úva-zek.

Roků ped. praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

Pozn.

2.      

Banyuninská Ivana

učitelka

1,0

17

1.- 5. r.

do 31.7.08

3.      

Drahá Michala

vychovatelka

1,0

0

ÚSO

vychovatelka

 

4.      

Goldová Denisa

učitelka

1,0

20

Čj - D

 

5.      

Heczková Irena

učitelka

1,0

18

Rj – Z

 

6.      

Hercig Stanislav

učitel

1,0

30

TV-BV-VT

 

7.      

Hercigová Eva

učitelka

1,0

17

1.- 5. r.

 

8.      

Heřmánková Věra

učitelka

1,0

1

ÚSO

není

 

9.      

Hnilicová Kateřina

učitelka

0,590

0

 

není

 

10.  

Kapicová Šárka

učitelka

1,0

15

1.- 5. r.

 

11.  

Kubart Ondřej

učitel

1,0

1

ÚSO

není

 

12.  

Kuželková Jana

učitelka

0,363

39

F - Ch

do 30.6.08

13.  

Petrovičová  Květa

vychovatelka

0,750

0

ÚSO

není

do 30.6.08

14.  

Schveinertová Eva

učitelka

1,0

16

1.- 5. r.

 

15.  

Štěříková Růžena

učitelka

1,0

33

1.- 5. r.

 

16.  

Tvarochová Anna

učitelka

0,590

40

F - Ch

do 30.6.08

 

Doležalová Kateřina

asistent pedagoga

 

0

ÚSO

 

*)

 

Novotná Blanka

vychovatelka

 

0

ÚSO

není

*)

*) Smlouva o provedení práce v období květen – červen 2008.

 

3.3       Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 2. stupně

67

Učitelé 2. stupně

30

Vychovatelky ŠD

50

Vychovatelky ŠD

50

 

3.4       Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

 

 

 

Funkce

Celkem

 Kvalifikovaní

 

Nekvalifikovaní

Věkové složení

Celkem

PF

pro jiný stupeň školy

SPgŠ

 

ostatní

do 30 let

31 - 40

41 - 55

nad 55

pracující

důchodci

Celkem

Ředitel školy

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Zástupce ŘŠ

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Učitelé

1.st.

5

5

 

 

 

 

 

 

4

1

 

5

 

2.st.

6

3

3

0

0

3

1

2

1

 

2

6

Vychovatelé ŠD

2

1

1

 

 

1

1

1

 

 

 

2

Celkem

16

11

4

0

0

4

2

3

7

1

2

15

 

3.5       Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

Poznámka

    1.               

Schveinerová Věra

kuchařka

0,8

základní

 

    2.               

Dušková Emilie

kuchařka

0,8

SO

 

    3.               

Turková Terezie

uklízečka

0,875

základní

 

    4.               

Zuberová Jana

uklízečka

0,75

základní

do 29.2.08

    5.               

Kuffová Anna

uklízečka

0,75

základní

 

    6.               

Verbovská Gabriela

uklízečka

0,75

 

od 3.3.08

    7.               

Malecha Milan

školník

1,0

SO

 

    8.               

Gruberová Miroslava

ved. školní jídelny ZŠ

0,821

ÚSO

 

    9.               

Davidová Iva

účetní

0,9

 

10.               

Nykodýmová Helena

mzdová účetní

0,2

ÚSO

 

4.      Zápis k povinné školní docházce a
přijímání žáků do středních škol

 

4.1       Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do první třídy

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2008/09

1

27

9

4

 

4.2       Výsledky přijímacího řízení

a) na víceletá gymnázia přijato:

z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

0

0

 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  ročníků přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

integrované střední školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

 

3

1

1

10

4

1

20

 c) na soukromé školy přijato:

gymnázia

obchodní

akademie

zdravotní školy

integrované střední školy

ostatní střední školy

střední odb.učiliště

celkem

0

0

0

0

0

0

0

 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

8

1

e) do jiných jiných učebních oborů přijato:

z devátých ročníků

z nižších ročníků

0

0

f) počet žáků neumístěných na střední škole

po prvním kole přijímacího řízení

po druhém kole přijímacího řízení

2

0

g) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku

v devátém ročníku

v nižším ročníku 

20

1


5       Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1       Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku

5.1.1 Přehled o prospěchu

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

25

22

15

14

16

92

17

13

18

20

68

160

Prospělo s vyznamenáním

25

17

9

8

5

64

3

1

5

2

11

75

Prospělo

-

5

6

6

11

28

13

12

13

18

56

84

Neprospělo

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

1

1

Neklasifikováno

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

0

 

5.1.2 Přehled o chování

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

25

22

15

14

16

92

17

13

18

20

68

160

2. stupeň z chování

-

-

-

1

-

1

1

-

2

1

4

5

3. stupeň z chování

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

0

0

5.1.3    Celkový přehled kázeňských opatření:

Počet žáků

Pochvala

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

160

27

45

21

5.2 Údaje o zameškaných hodinách:

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

6.

7.

8.

9.

6. - 9.

1. - 9.

Počet žáků

25

22

15

14

16

92

17

13

18

20

68

160

Omluvených hodin

1017

654

906

590

919

4086

1100

907

719

1408

4134

8220

Omluvených hodin na jednoho žáka

40,68

29,72

60,4

42,14

57,43

44,41

64,70

69,76

39,94

70,4

60,79

51,37

Neomluvených h.

0

 

0

40

0

40

5

0

12

0

16

56

Neomluvených hodin na žáka

0

0

0

0,949

0

0,900

0,077

0

0,300

0

0,263

1,090

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

S vývojovými poruchami učení

dysortografie

3.

1

dyslexie, hypokalkulie, dysortografie

4.

1

dyskalkulie

6.

1

dyslexie, dysortografie

6.

1

 

5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

5.4.1 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin – v rozložení vyučovacích hodin a jednotlivých předmětů je zohledněno hledisko psychohygieny a hygieny práce žáků a v převážné míře i učitelů. Horší situace nastává v práci učitelů při absencích a suplování.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je prováděno dle individuálních vzdělávacích plánů na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny a na základě žádosti rodičů. Spolupráce rodičů je však v mnoha případech formální, z průběhu vzdělávání lze usuzovat, že dohodnuté činnosti se žákem provádějí pouze někteří rodiče.

Pro nejproblematičtější speciální potřeby žáků jsme přistoupili k využití asistenta pedagoga v některých vyučovacích hodinách ve třídách 1. stupně. Tento krok se ukázal jako přínosný.

Vzdělávání nadaných žáků je řešeno diferenciací ve výuce jednotlivými učiteli – v souladu s oblastí, ve které žák projevuje větší nadání. V uplynulém školním roce se jednalo o jednu žákyni orientující se na pohybové umění a divadlo.

Školní řád a klasifikační řád v uplynulém roce nebyl pozměňován.

Informační systém vůči žákům a rodičům – těžištěm zůstává žákovská knížka a čtvrtletní schůzky s rodiči. Informace o některých akcích jsou předávány letáčkem s návratkou. Rodiče jsou často informováni telefonicky, využívají se SMS.

Spolupráce s PPP je soustavná, zastřešená výchovnou poradkyní. Vyučující dle situace iniciují vyšetření žáků a s výsledky dále pracují, pracovnice PPP přicházejí do školy jednak k provedení cílených diagnostických šetření, jednak s akcemi prevence sociálně patologických jevů.

Prevence sociálně-patologických jevů je řešena víceúrovňově. Učitelé, zejména třídní učitelky sledují vývoj žáků, navrhují a realizují aktivity korigující chování žáků. Preventisté sledují situaci na prvním respektive druhém stupni jako celku – zařazení příslušných témat do výuky, organizace a koordinace akcí nad rámec pravidelné výuky. Externí subjekty – již uvedená PPP, Policie ČR, případně jiné organizace – jsou využívány jako „dodavatelé“ akcí nad rámec výuky (přednášky, besedy apod.)

Klima školy nebylo v uplynulém školním roce hodnoceno samostatně, pouze v rámci pokračování šířeji pojímaného testování „KEA“ (komplexní evaluační analýza, SCIO). Dle těchto výsledků je klima školy bezpečné, přátelské, ale nepříliš výkonově zaměřené.

Opatření na zlepšení výchovně-vzdělávacího procesu jsou omezena dostupnými zdroji. Jejich těžiště spočívá v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ve směřování k týmové práci. Tu představuje zejména diskuse nad otázkami výchovně vzdělávací práce v aktuálním školním roce a práce na úpravách školního vzdělávacího programu.

5.4.2 Průběh a výsledky vzdělávání

Výuka probíhala v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání. Jednotlivé učitelky a učitelé vedli žáky k naplnění cílů konkrétních vyučovacích předmětů s ohledem na mezipředmětové a mezioborové vztahy.

Cíle výuky a učivo respektovaly závazné pedagogické dokumenty (vzdělávací program). V průběhu a výsledcích vzdělávání se však projevuje nízká motivovanost a méně podnětné sociální zázemí části žáků. Při snaze vyučujících dostát normám trvá riziko formálnosti, přetěžování a frustrace učitelů z nezvládnutelnosti požadavků pedagogických dokumentů.

Ve sledované výuce jsou obecné cíle dobře dovedeny do konkrétního učiva a aktivit žáků. Učitelé zohledňují aktuální situaci, nicméně existující směrnice, normativy, ale i sociální klima neumožňují vždy zvolit optimální obsah a prostředky práce se žáky. Problémoví jedinci někdy vytvářejí situace, které nejsou ani zkušenými pedagogy při použití dostupných prostředků řešitelné tak, aby nedošlo k výraznému narušení výuky.

5.4.3 Materiální podpora výuky

Je dána nejen materiálními podmínkami školy, ale i tvořivostí a „skrytým sponzoringem“ učitelů. Učitelky a učitelé maximálně využívají dostupné zdroje školy a do přípravy pomůcek často vkládají i zdroje vlastní. Tvořivost se projevuje i v adaptaci a aplikaci starších pomůcek tam, kde jsou tyto použitelné a nové nedostupné.

Využití pomůcek včetně učebnic a didaktické techniky lze hodnotit převážně jako účelné. Přes zvýšení míry využití výpočetní techniky pro výuku jiných předmětů, než informatiky trvá úkol rozšiřovat a zvyšovat účelnost jejího využití.

Ukazuje se potřeba vybavit školu interaktivní tabulí na 1. i 2. stupni, neboť její využití ve výuce se již stává standardem.

5.4.4 Vyučovací formy a metody

Hlavní formou vyučování je výuka frontální, významné místo má ale i forma skupinová, která má v některých případech podobu práce ve dvojicích a přechází až do formy individualizovaného vyučování (např. při využití počítačů). Volba formy je účelná, zohledňuje osobnost učitele, žáků i obsah výuky. Členění vyučovacích hodin odpovídá didaktickým záměrům i psychohygienickým kritériím. Plánovitost výuky je dodržena, stanovené cíle jsou vyučujícími sledovány a plněny.

Stálé místo zaujímá forma projektového vyučování, uplatněná v několika jednorázových projektech shodného či pozměněného zaměření jako v minulých letech. Vzhledem k ukončení „Státní informační politiky ve vzdělávání“ byl předčasně ukončen projekt „Proměny“ – tento projekt byl na podpoře SIPVZ závislý.

Vyučující podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné respektování a toleranci. Plnění tohoto úkolu je ale v řadě případů mimořádně obtížné, protože je narušováno nedostačujícím nebo i nevhodným formativním působením v rodině, ale také společenským prostředím s výrazným zastoupením negativního vlivu médií.

V průběhu výuky vzniká pro žáky prostor pro seberealizaci, aktivní a emoční zapojení do činností, pro uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností. V některých třídách, respektive skupinách žáků je ale omezeně využitelný z důvodu jejich snížené ochoty akceptovat cíle ve škole prováděných činností a pravidla těchto činností. Individuální tempo žáka je respektováno, v případě potřeby jsou zařazovány relaxační aktivity.

Učiteli je vnímána potřeba inovací vyučování, dlouhodobě se zvyšuje míra využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování a práce s chybou.

Významného pokroku bylo dosaženo ve výchovně vzdělávací práci školní družiny. Díky novému personálnímu obsazení došlo k rozšíření na dvě oddělení a výsledky výchovného působení na zařazené žáky se zřetelně projevily v jejich chování.

Aplikované metody, obdobně jako formy, odpovídají didaktickému záměru a aktuální situaci.


5.4.5 Motivace žáků

Aktivita a zájem žáků o výuku jsou individuálně odlišné. Na jedné straně jsou žáci, kteří projevují zájem o všechny činnosti školy, na druhé tací, u kterých se daří vzbudit zájem jen krátkodobě o některé, nikoli stěžejní činnosti.

Učitelé při osvojování nových poznatků využívají zkušeností žáků. Usilují o propojení teorie s praktickými činnostmi, objem látky předepisovaný osnovami však nutí věnovat teorii větší prostor.

Přestože učitelé hodnotí žáky různými formami, rozebírají výkony i jednání žáků, vliv na motivaci a výkonnost žáků je opět individuálně odlišný, zpravidla podmíněný rodinným či širším sociálním zázemím.

 5.4.6          Interakce a komunikace

Komunikace mezi učiteli a žáky je otevřená. Žáci dostávají prostor k vyjadřování vlastního názoru a k diskusi. Klima však narušují jedinci, kteří nejsou ochotni akceptovat stanovená pravidla. Přesto, že učitelé vedou žáky ke vzájemnému respektu ohleduplnosti, toleranci a kooperaci, není úroveň některých žáků uspokojivá.

5.4.7 Hodnocení žáků

Hodnocení žáků učitelem je věcné, konkrétní a adresné, respektuje individuální dispozice žáků. K hodnocení se využívá široké škály metod, expertním posouzením počínaje a testováním konče. Přestože není možné vyloučit hodnocení ve vztahu k normám daným vzdělávacím programem, učitelé usilují o zhodnocení a ocenění pokroku žáka.

Kromě hodnocení žáka učitelem jsou navozovány situace, kdy se žák může ohodnotit sám nebo se žáci hodnotí navzájem.

V uplynulém roce bylo využito testování CERMAT a SCIO. S testovými výsledky se seznamovali žáci i rodiče. Ze souhrnného hodnocení a porovnání s minulými výsledky i okolními školami vyplývá, že přes určité kolísání je úroveň žáků stálá a srovnatelná s obdobnými školami v okolí.

 

 


 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
a ostatních pracovníků školy

 

V minulém finančním roce 2007 byla vynaložena značná částka na proškolení dvou pedagogů v aplikaci metody „splývavé čtení“ a následně pro rok 2008 byla snížena státní dotace na ONIV a zrušena dotace SIPVZ. To znamenalo pokles prostředků o 1/3. Tato skutečnost společně s problémy v personálním zajištění výuky (absence a zástupy) se promítla i do omezení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a školení zaměstnanců.

Přednostně byly využívány nabídky  seminářů a kurzů podpořené ze strukturálních fondů EU.

 

 

Pracovník

název akce

    1.     

Goldová Denisa

Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

    2.     

Goldová Denisa

Židovská kultura

    3.     

Heczková Irena

Brána jazyků – AJ

    4.     

Heczková Irena

Hravé recepty – němčina I.

    5.     

Heczková Irena

Hravé recepty – němčina II.

    6.     

Heczková Irena

Interaktivní učebnice nakladatelství Fraus

    7.     

Heczková Irena

Mokřady a voda v krajině

    8.     

Heczková Irena

Udržitelná spotřeba a výroba

    9.     

Heczková Irena

Gramatika bez nudy

10.     

Hercig Stanislav

Základní škola Evropské unie

11.     

Hercig Stanislav

Brána jazyků – němčina

12.     

Hercig Stanislav

Naši sousedé (Partners Czech)

13.     

Hercig Stanislav

Jak na projekty z OPVK

14.     

Hercig Stanislav

Seminář k i-učebnici matematiky

15.     

Hercigová Eva

Brána jazyků – němčina

16.     

Hercigová Eva

Vyjmenovaná slova jinak

17.     

Hercigová Eva

Seminář k i-učebnici matematiky

18.     

Heřmánková Věra

Lyžařský kurz doškolovací - carving.

19.     

Heřmánková Věra

Program studia celoživotního vzdělávání – oblast pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování.

20.     

Kapicová Šárka

Splývavé čtení - seminář

21.     

Kubart Ondřej

Seminář k výuce angličtiny – Kutná Hora

Letní jazyková škola ISLS – Plzeň

Seminář prevence sociálně patologických jevů „Připraveni pro život“ – Cheb

Právní podmínky v prostředí škol (seminář) - Sokolov


 

22.     

Kateřina Hnilicová

seminář k výuce ORV

23.     

Schveinertová Eva

 

24.     

Štěříková Růžena

Splývavé čtení - seminář

25.     

Tvarochová Anna

Brána jazyků – němčina

 


7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

7.1 Spolupráce školy a dalších subjektů

-        Pedagogicko-psychologická poradna Cheb

-        Policie ČR

-        AŠSK ČR

-        DDM Luby

-        DDM Sova Cheb

-        ČCK – oblastní organizace Cheb

-        ZUŠ Luby

-        ZŠ Luby

-        ZŠ Plesná

-        další subjekty místního významu (např. Sbor dobrovolných hasičů)

7.2 Údaje o významných aktivitách nad rámec standardní výuky

V průběhu školního roku byly realizovány rozličné aktivity nad rámec standardní výuky. Kromě soutěží uvedených samostatně se jednalo o kulturní, vzdělávací a kulturně-společenské akce:

 


Aktivity prevence sociálně patologických jevů (besedy, workshopy)

Besedy s policií ČR

Policejní den

Exkurze do firmy Lasselsberger

Exkurze na Motýlí farmu.

Exkurze do Židovského muzea v Praze

Galerie výtvarného umění Cheb

Krajské muzeum Cheb

Burza škol

Historická exkurze v Chebu

Lyžařský kurz

Městská knihovna Skalná

Městský úřad Skalná

Krajské muzeum Cheb

Projekt Toulky po Česku

Projekt Den Země

Projekt Společně nahoru (s partnerskou školou z Neusorgu)

Školní výlety 1. až 9. ročníku

The Action - prevence závislostí

Úřad práce Cheb

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční besídka

Vítání občánků

Stolování- SHš Mar. Lázně

Vodárna a ČOV Skalná - exkurze

Výstava betlémů v Krajském muzeu v Chebu

Botanická zahrada a skleník Fatamorgana- Praha- exkurze

Západočeské divadlo Cheb - návštěvy vybraných představení


                                                                           

7.2 Účast žáků školy v soutěžích

Soutěže jsou významným prvkem ve výchovném působení, ve vytváření identity a vědomí příslušnosti ke škole a městu. Relativně nízký počet žáků školy sice snižuje šance na přední umístění, na druhé straně umožňuje poměrně velkému procentu žáků získávat zkušenosti mimo rámec standardní výuky.

7.2.1           Znalostní a kombinované soutěže

Obsazovali jsme tyto soutěže:


Biologická olympiáda

Dějepisná olympiáda

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Matematický klokan

Matematiká olympiáda

Olympiáda malých školáčků

Olympiáda v českém jazyce

SCJ – anglický jazyk, německý jazyk

Zeměpisná olympiáda

Mladí zahrádkáři- Národní kolo Kroměříž

Výtvarná  soutěž – O nejkrásnější adventní kalendář

Výtvarná  soutěž- Olympiáda v Pekingu


 


7.2.2.          Sportovní soutěže

Obsazovali jsme tyto soutěže:


Atletický čtyřboj

Beach volejbal - žákovský turnaj

Coca cola školský pohár v kopané starších žáků

Florbal

Kinderiáda - atletická soutěž mladších žáků

Malá kopaná

McDonalds Cup - turnaj v kopané mladších žáků

Pohár rozhlasu - atletická soutěž školních družstev

Přehazovaná – mladší žáci

Přespolní běh

Sálová kopaná

Stolní tenis - žákovský turnaj

Vybíjená - meziškolní přátelský turnaj mladších žáků


 

 

 

8   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí

 

Ve školním roce 2007/2008 nebyla provedena Českou školní inspekcí žádná kontrola.

 

 

9   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Státním zdravotním dozorem

 

Dne 16.10. 2007 KHS Karlovarského kraje provedla kontrolu ve školní jídelně. Doporučeno vyměnit váhu na potraviny, okna v jídelně, WC pro žáky označeny jako nevyhovující.

Dne 4.2.0008 KHS Karlovarského kraje provedla kontrolu školy z hlediska hygieny práce žáků a bezbariérovosti přístupu. Bylo akceptováno omezení dané historickou hlavní budovou, konstatováno neúplné vybavení žákovským nábytkem dle tělesné výšky žáka. Termín pro odstranění tohoto nedostatku byl stanoven na 31.8.2010.

Dne 4.2.0008 KHS Karlovarského kraje provedla kontrolu kuchyně školní jídelny. Nebyly shledány nedostatky.

 

10     Jiné kontroly externích orgánů

 

Dne 12.11.2007 provedl Kontrolní výbor města Skalná finanční a veřejnosprávní kontrolu – bez zjištění nedostatků.

 


9       Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2007

 

a) příjmy

 

1.      tržby

=544 436,00

2.      příspěvek zřizovatele

=3.012 100,00

3.      příspěvek kraje

=6.709 285,00

4.      příjmy z doplňkové činnosti,

=274 924,16

5.      ostatní příjmy;

=210,59

Celkem hospodářská činnost

=10.266 031,59

b) výdaje

 

1.      investiční výdaje celkem,

=390 558,50

2.      neinvestiční výdaje celkem a z toho

=9.899 673,67

-         náklady na platy pracovníků školy,

=4.768 632,00

-         ostatní osobní náklady,

=0,00

-         FKSP

=95 029,00

-         zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

=1.669 182,00

-         výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

=229 245,65

-         stipendia,

=0.00

-         ostatní provozní náklady;

=3.137 585,02

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 28.8.2008

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Stanislav Hercig, CSc.

ředitel školy